Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль, эрх зүй

  |     |  

1. Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль
2. Монгол улсын Компанийн тухай хууль
3. Монгол улсын Авлигын эсрэг хууль
4. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
5. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
6. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
7. Аудитын тухай хууль
8.
Автотээврийн тухай хууль

9.
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль
10.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албаны татварын тухай хууль
11.
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
12.
Ариун цэврийн тухай хууль
13.
Архивын тухай хууль
14.
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
15.
Ашигт малтмалын тухай хууль
16.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
17.
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
18.
Байгууллагын нууцын тухай хууль
19.
Барилгын тухай хууль
20.
Газрын тухай хууль
21.
Газрын төлбөрийн тухай хууль
22.
Газрын хэвлийн тухай хууль
23. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
24.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
25.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль
26.
Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх
27.
Иргэний хууль
28.
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
29.
Монгол улсын Үндсэн хууль
30.
Тамхины хяналтын тухай хууль
31.
Татварын ерөнхий хууль
32.
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
33.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
34. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
35.
Усны тухай хууль
36.
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хууль
37.
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
38.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
39.
Хувь хүний нууцын тухай хууль
40. Цахилгаан, дулаан, эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай хууль
41. Эрүүл мэндийн тухай хууль