Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Түүхэн замнал

  |     |  
2017он
2018/01/25
2017 онд 1,950.0 мян.тн нүүрс олборлон борлуулахаар төлөвлөснөөс 2,037.0 мян.тн нүүрс олборлож төлөвлөгөөгөө 104.5%, нүүрс борлуулалтыг 2.020.3 тн буюу 103,6 хувиар давуулан биелүүлж ажилласан.
Цааш
2016 он
2017/05/15
2016 онд үндсэн үйл ажиллагаанаас 42,744.2 сая төгрөгийн орлого олж 38,087.2 сая төгрөгийн зардал гарган 4,657.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж, үйлдвэрлэлийн бус үйл ажиллагаанаас 4740.4 сая төгрөгийн орлого олж 6864.2 сая төгрөгийн зардал гарган 2123.8 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллан, нийт дүнгээрээ 2533.2 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.
Цааш
2015 он
2017/01/16

“Шивээ-Овоо” ХК нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр компанийн бүтэц 6 хэлтэс, 3 алба, 8 хэсэг, 1 охин компани, 595 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулахаар батлагдсанаас 2015 онд 537 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулсан. 

Цааш
2014 он
2015/01/23

Шивээ-Овоо” ХК нь 2014 онд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр компанийн бүтэц 6 хэлтэс, 2 алба, 8 хэсэг, 1 охин компани, Ажиллах хүчний орон тоо 538 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулахаар батлагдан ажилласан. 

Цааш
2013 он
2014/05/26
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд 2010 онд орсон нэмэлт, Засгийн газрын 2011 оны 311 дугаар тогтоолын Компанийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтцэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн албыг Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/50 дугаар тушаалаар бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хувьд шинэчлэн Хяналтын хэлтэс болгон өөрчилсөн. 
Цааш
2012 он
2014/05/26
2012 онд Компанийн засаглалыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжоор тогтоосон тодорхой хэм хэмжээний хүрээнд явуулах зорилгоор Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí 2011 îíû À/63 òîîò òóøààëààð áàòëàãäñàí компанийн хэмжээнд мөрдөгдөх 69 õóóëü, õîëáîãäîõ 150 ýðõ ç¿éí àêòûí æàãñààëòàíä нэмэлт өөрчлөлт орсон 8, øèíýýð батлагдсан 6 õóóëèéí õîëáîãäîõ ýðõ ç¿éí àêòûã áàÿæóóëàí íýìñíýýð îäîîãèéí áàéäëààð êîìïàíèéí õýìæýýíä 79 õóóëü243 ýðõ ç¿éí àêòûãìºðäүүлэõээð øèéäâýð ãàðãàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà2012 îíääýýðõ õóóëü òîãòîîìæоор ýìõýòãýë,ãàðûí àâëàãà áýëòãýí ТехБХ, ¯А, Äýä çàõèðëóóä áîëîí Øèâýý ñåðâèñ ÕÕÊ-èéí àæëûí õýðýãöýýíä àøèãëóóëàõààð õ¿ëýýëãýí ºãлºº.
Цааш
2011 он
2014/05/25
2011 оны батлагдсан орон тоогоор 5 хэлтэс /Технологи бодлогын хэлтэс-10, Техникийн бодлогын хэлтэс-6, Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс-10, Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын хэлтэс-15, Худалдаа, хангамжийн хэлтэс-16/, 8 хэсэг/Автобульдозерийн хэсэг-122, Уулын нэгдсэн хэсэг-72, Технологи дамжлагын хэсэг-71, Ус шүүрүүлэх хэсэг-17, Цахилгаан хангамжийн хэсэг-30, Засварын хэсэг-19, Дулаан, ус хангамжийн хэсэг-38, Тээвэр үйлчилгээний хэсэг-28/, 3 алба/Үйлдвэрлэлийн алба-8, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн алба-7, Холбоо, мэдээллийн алба-3/ нийт 16 хэлтэс, алба, хэсэг нэгжүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан. 2011 оны 12 сарын байдлаар нийт 476 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулсан. Мөн охин компани болох “Шивээ-Сервис” ХХК нь нийт 32 ажилтантай.
Цааш
2010 он
2013/05/23
    Тайлант жилд ТУЗ-өөс 6450.0 мянган тонн хөрс хуулж, 1450.0 мянган тонн нүүрс олборлон борлуулах үйлдвэрлэлийн үндсэн даалгавраас гадна алдагдлыг 2.0 тэрбум төгрөгөөр бууруулах эдийн засгийн зорилт тавьжээ.

    Тус уурхайн үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойг угтан компанийн захиргаанаас 20 бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөсөн байна.
2010 онд “Шивээ-Овоо” ХК-ийн түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдэх онцлох үйл явдлуудаас нэрлэвэл:
Цааш
2009 он
2013/05/23
Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс 2009 онд 5.502 мянган шоометр хөрс хуулж, 1.403 мянган тонн нүүрс олборлон борлуулатын нийт уулын цулаараа 6.756 мянган шоометр уулын ажил хийхээр бизнес төлөвлөгөө баталсан бөгөөд хөрс хуулалтын коэффицентийн – 4.0м3/т-д хүргэх зорилт тавьсан.
Цааш
2008 он
2013/05/23
2008 онд хэрэглэгчийнхээ  эрэлт хэрэгцээг хангасан чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлээ өргөжүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлж эдийн засгийн алдагдлаа бууруулах зэрэг үндсэн зорилт тавьсан бөгөөд 1.3 сая тонноос багагүй нүүрс олборлон борлуулж,  2.9 сая шоометрээс доошгүй хэмжээний хөрс хуулахаар бизнес төлөвлөгөөндөө тус тус тусгасан билээ.
Цааш