Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн журам, зааврын жагсаалт

  |     |  
“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

Дүрэм, журмын нэр

Хариуцах нэгж, албан тушаалтан

Тушаалын огноо, дугаар

Нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэл

Нэг. Захиргаа, удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр:

1.1

Компанийн дүрэм

ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага

2012.04.27-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын №05 тогтоол

 

1.2

ТУЗ-ийн ажиллах журам

ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага

2009.12.23-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор

 

1.3

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм

Захирлын зөвлөл

Хуулийн зөвлөх

2012.08.01-ний өдрийн ТУЗ-ийн №14 тогтоол

 

Ёс зүйн хорооны комисс томилсон

Захиргаа

2013 оны А/83 дугаар тушаал хүчингүй болсон.

2014.04.24-ний өдрийн А/49 тоот тушаалаар шинэчлэн гаргасан.

1.4

Шивээ Овоо ХК-ийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

Ажлын хэсэг, хуулийн зөвлөх

2012.09.18-ны өдрийн А/74 тоот тушаал хүчингүй болсон.

ГЗ-ын 2016.09.22 А/107 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

1.5

Захирлын зөвлөлийн ажиллах журам

Захирлын зөвлөл

2009.09.29-ний өдрийн 236 тоот тушаал

2014.06.06-ны өдрийн А/62 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.

Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

Захирлын зөвлөл

2013.05.17-ны өдрийн А/42 тоот тушаалаар

2014.04.24-ний өдрийн А/48 тоот тушаалаар шинэчлэн томилсон.

1.6

“Хөдөлмөрийн дотоод журам”

ЗХНБХ

2014.01.15-ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар

2014.03.14-ний өдрийн А/30 тоот тушаалаар нэмэлт оруулсан.

1.7

Хэлтэс/ТехБХ, ТБХ, ЗХНБХ, СЭЗХ, ХХХ, ХХ/, алба/ҮА,ХМА /, хэсэг нэгжүүд /УНХ, ТДХ, АБХ, УШХ, ЦХХ, ЗХ, ДУХХ, ТҮХ/-ийн

ажиллах журам

Хэлтэс, алба, хэсгүүд

2011.06.20-ны өдрийн А/42, 2012.03.28-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар ХМА-ны ажиллах журам

2013.05.27-ны өдрийн А/50 тоот тушаалар ХХ-ийн ажиллах журмыг хүчингүй болгож 2014.01.29-ний өдрийн А/15 тоот тушаалаар, 2014 оны А/27 тоот тушаалаар АБХ-ийн ажиллах журам нэмэлт өөрчлөлт орсон.

2015 оны А/117 тоот тушаалаар УНХ-ийн ажиллах журамд нэмэлт орсон. 2015 оны А/116 тоот тушаалаар АБХ-ийн ажиллах журамд нэмэл өөрчлөлт орсон.

 

1.8

Маркшейдерийн албаны ажиллах журам

Тэргүүн дэд захирал

2015.07.08-ны өдрийн А/68 тоот тушаалаар

 

1.9

Компанийн архивын журам

ЗХНБХ, архивч

2009.02.03-ны өдрийн №32, 2009.08.25-ны өдрийн №206 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон.

2012.07.16-ны өдрийн А/60 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

1.10

Байгууллагын нууцын журам

Хуулийн зөвлөх

2009.08.25-ны өдрийн №207 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон.

2012.07.16-ны өдрийн А/61 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

1.11

Хяналтын албаны ажиллах журам

ХАлба

2016.09.22 А/107 дугаар тушаалаар

 

1.12

Орон сууц хуваарилах, ашиглалтад хяналт тавих журам

ЗХНБХ

2007.02.13 №51 дүгээр тушаалаар

 

1.13

Гадны айл өрхийн байрны хөлс төлөх журам

ЗХНБХ

2007.07.02 №180 дугаар тушаалаар

 

1.14

Орон сууцны орцны ахлагч нарын ажиллах журам

ЗХНБХ

2008.05.05-ны өдрийн №110 дугаар тушаалаар

 

Хоёр. Хөдөлмөрийн харилцаа, сургалтын чиглэлээр:

2.1

Фото зургийн аппарат, өнгөт хэвлэгчээр зураг авах үйлчилгээ үзүүлэх журам

ЗХНБХ

2005.01.01-ний өдрийн №05 дугаар тушаалаар

 

2.2

Мэргэжил сургалтын комиссын ажиллах журам

ЗХНБХ

1997.04.11-ний өдрийн тушаалыг хүчингүй болгох.

2009.02.02 №29 дүгээр тушаал

2.3

Чухал стратегийн ач холбогдол бүхий ажлын байранд ажиллах ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулахад мөрдөх журам

ЗХНБХ

2009.03.16-ны өдрийн №47 дугаар тушаалаар

 

2.4

Билярд тоглоход мөрдөх журам

ЗХНБХ

2009.04.17-ны өдрийн №76 дугаар тушаалаар

 

2.5

Инженер техникийн ажилтнуудын түвшин тогтоох журам

ЗХНБХ

2010.09.24-ний өдрийн Б/39 тоот тушаалаар

 

2.6

Компанийн 2014 оны удирдлага зохион байгуулалт, бүтэц орон тоо

захиргаа

2014.04.11-ний өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар

 

2.7

Хамтын гэрээ

ЗХНБХ, ҮЭХ

2014.01.06-ны өдрийн бүртгэл

 

2.8

Ажилтнуудын мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалт авах журам

ЗХНБХ

2011.11.13-ны өдрийн Б/56 тоот тушааалаар

 

2.9

Ажилтнуудын сургалтын журам

ЗХНБХ, хэсгүүд

2011.12.09-ний өдрийн А/69 тоот тушаал

Шинэчилнэ

2.10

Архидан согтуурахын эсрэг авах арга хэмжээний тухай журам

Дэд захирал, Хэлтсүүд

2011.06.08-ны өдрийн А/39 тоот тушаал, 2013.10.22-ны өдрийн А/111 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

Гүйцэтгэх захирлын 2014.08.29-ний өдрийн А/98 дугаар тушаалаар шинэчлэн найруулсан.

2.11

Ахмадын зөвлөлийн ажиллах журам

ЗХНБХ

2012.10.29-ний өдрийн А/84 тоот тушаалаар

 

2.12

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

ЗХНБХ

2013.06.06-ны өдрийн А/56 тоот тушаалаар

 

2.13

Албан томилолтын журам

ЗХНБХ

2013.06.06-ны өдрийн А/57 тоот тушаалаар

2016.07.26 А/87 дугаар тушаалаар 3.5 дахь заалтад нэмэлт орсон.

2.14

Уурхайчдын спорт заалны ажиллах журам

ЗХНБХ

2012.04.04-ний өдөр гүйцэтгэх захирлаар батлуулсан байна.

2014.02.14-ний өдрийн А/23 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн.

2.15

Хүний хөгжилд түшиглэн бүтээмж дээшлүүлэх “Шивээ-Овоо” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журам

ЗХНБХ

2012.04.09-ний өдрийн А/31 тоот тушаалаар

 

Гурав. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр:

3.1

Ажиллагсдын эмчийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамааруулах журам

ХАБЭАХ

2005.09.20 №301 дүгээр тушаалаар

 

3.2

Яаралтай тусламжийн эм тариа болон нөөцийн эмийг ханган нийлүүлэх, зарцуулах, тооцоо хийх журам

ХАБЭАХ

2009.05.11-ний өдрийн №100 дугаар тушаалаар

 

3.3

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн Гамшгаас хамгаалах тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн ажиллах журам

Дэд захирал, Хяналтын хэлтэс

2010.12.22-ны өдрийн А/238 тоот тушаалыг хүчингүй болгож, 2012.06.13”ны өдрийн А/53 тоот тушаалаар нэмэлт оруулсан. 2013 оны А/12,

2014.01.29-ны өдрийн А/16 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 2014.12.10 А/118 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.

3.4

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажлыг зохион байгуулах орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журам

Зөвлөл, Тэргүүн дэд захирал

2011.10.20-ны өдрийн А/59 тоот тушаал

 

3.5

Ажилтнуудыг ажлын тусгай хувцас, бие хамгаалах хэрэгслээр хангах журам, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгогдох ажил албан тушаалын жагсаалт, тэдгээрийн норм

ХАБЭАХ

2011.10.20-ны өдрийн А/58 тоот тушаал

2013.09.05-ны өдрийн А/85 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

2015 оны А/135 тоот тушаалаар шинэчлэгдэн баталсан.

3.6

ХАБЭА-н дүрэм, журам, заавар

ХАБЭАХ

2013.02.15-ны өдрийн А/08, 2013.11.05-ны өдрийн А/104 тоот тушаалаар нэмэлт оруулсан.

2014.04.28-ны өдрийн А/51 тоот тушаалаар шинэчлэн гаргасан. 2015 оны А/134 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон. 2016.06.23 А/79 дүгээр тушаалаар шинэчилсэн.

3.7

Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг олгох ажил мэргэжлийн жагсаалтыг батлах тухай

ХАБЭАХ

2011.10.20-ны өдрийн А/58 тоот тушаал, 2012.11.29-ний өдрийн А/102, 2013 А/60 нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

2013.09.05-ны өдрийн А/85 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

3.8

Үйдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийг судлан бүртгэх комиссийн ажиллах журам

ҮО, ХХ, МШӨ-ийг судлан бүртгэх комисс

ЗГ, НХХ-ийн яам

2009.01.14-ний өдрийн 14 тоот тогтоол

 

3.9

ХАБЭА-н зөрчилгүй хамт олон шалгаруулах уралдааны журам

ХАБЭАХ

2012.04.09-ний өдрийн А/26 тоот тушаалаар

2012.11.06-ны өдрийн А/87 тоот тушаалаар нэмэлт оруулсан. /шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний коэф өөрчлөлт оруулсан.

3.10

Аваарын эмнэлгийн ажиллах журам

ХАБЭАХ

2012.08.31-ний өдрийн А/69 тоот тушаалаар

 

3.11

Аюулыг мэдээлэх дэвтрийг хөтлөх журам

ХАБЭАХ

2013.06.12-ны өдрийн А/63 тоот тушаалаар

 

3.12

Онцгой нарядаар ажил гүйцэтгэх журам, маягтын загвар батлах тухай

ХАБЭАХ

2013.06.24-ний өдрийн А/67 тоот тушаалаар

 

3.13

Ажлын хувцасны стандарт батлах тухай

ХАБЭАХ

2014.03.24-ний өдрийн А/36 тоот тушаалаар

 

3.14

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчлаа өгөх, сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам

ХАБЭАХ

2015.02.17-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар

 

Дөрөв. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

4.1

Хаягдал нүүрс ашиглах журам

Захиргаа

2004.11.03 №342 дугаар тушаалаар

 

4.2

Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөн, наряд зохион байгуулах журам

Захиргаа

2009.10.05-ний өдрийн 252 тоот тушаалаар

 

4.3

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам

ТехБХ, ҮА

2009.12.04-ний өдрийн 297 тоот тушаал

 

4.4

Уулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам

ҮТБХ

2010.01.26-ны өдрийн Б/05 тоот тушаал

 

4.5

Үйлдвэрлэлийн талбайд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийг зохицуулах, хяналт тавих журам

ТД захирал, ҮА

2012.03.22-ны өдрийн А/16 тоот тушаал

 

4.6

Хатаасан нүүрсний илчлэгийн зөрүүний нэмэгдэл орлогоос урамшуулал олгох журам

ТехБХ

2012.11.16-ны өдрийн А/93 тоот тушаалаар

 

4.7

Нүүрс борлуулалтад автожингээр хяналт тавих журам

ТехБХ, ТДХ

2013.11.06-ны өдрийн А/105 тоот тушаалаар

2016.10.17 А/114 дүгээр тушаалаар 2.7 дахь заалт өөрчлөлт орсон.

4.8

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн эзэмшил дэвсгэр газарт хориотой бүс тогтоох журам

Захиргаа

 

 

Тав. Машин техник, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр:

5.1.

Диспетчер инженерүүдийн шуурхай сэлгэн залгалтын ажил гүйцэтгэх журам

ЦХХ

2003.11.13-ны өдрийн №428 тоот тушаал хүчингүй болсон.

2007.06.14 №161 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

5.2

Жижүүрийн монтёруудын шуурхай сэлгэн залгалтын ажил гүйцэтгэх журам

ЦХХ

2003.11.13-ны өдрийн №428 тоот тушаал хүчингүй болсон.

2007.06.14 №161 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

5.3

Техникийн комисс, үнэ тогтоох комиссын ажиллах журам

ТБХ

2004.06.29-ний өдрийн №202 дугаар тушаалаар

 

5.4

Дугуй засварлах, аккумлятор цэнэглэх ажлын журам

ЗХ

2005.09.19 №298 дугаар тушаалаар

 

5.5

Засварын газрын дотоод тооцоотой ажиллахад мөрдөх журам

ЗХ

2006.05.24-ний өдрийн №157 дугаар тушаал хүчингүй болсон.

2008.04.14-ний өдрийн №89 дүгээр тушаалаар

5.6

Үйлчилгээний автомашин ашиглалтын журам

ТБХ

2014.02.18-ны өдрийн А/24 тоот тушаалаар

 

5.7

Хөдөлгүүр засварчдад бүтээмжийн урамшуулал олгох журам

ТБХ

2013.06.24-ний өдрийн А/66 тоот тушаалаар

 

5.8

Цахилгаан тоног төхөөрөмжид онцгой нарядаар гүйцэтгэх ажлын жагсаалт, аман шийдвэр гүйцэтгэх ажлын жагсаалт

ТБХ, ЦХХ

2013.03.28-ны өдрийн А/26 тоот тушаалаар

2014.04.24-ний өдрийн А/47 тоот тушаалаар шинэчлэн гаргасан.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын АА хариуцуулах тухай

ЦХХ

 

2014.04.24-ний өдрийн А/46 тоот тушаалар шинэчилсэн.

5.9

Богино долгионы радио станц ашиглах журам

ХМА

2009.07.03-ны өдрийн №149 тоот тушаалаар

 

5.10

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн GPS хяналтын систем ашиглах түр журам

ХМА

Гүйцэтгэх захирлаар батлуулсан байна.

 

5.11

Компьютер ашиглах журам

ХМА

2014.05.30-ний өдрийн А/58 тоот тушаалаар

 

5.12

Компьютерийг вирусээс сэргийлэх журам

ХМА

2014.05.30-ны өдрийн А/59 тоот тушаалаар

 

5.13

Байгууллагын цахим хуудас ашиглах журам

ХМА

2014.05.30-ны өдрийн А/60 тоот тушаалаар

 

Зургаа. Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр

6.1.

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журам

СЭЗХ

2010 он

 

6.2.

Тэргүүний уурхайчин тэмдэгтэд урамшуулал олгох журам

СЭЗХ

2009.02.10-ны өдрийн №36 дугаар тушаалаар

 

6.3.

Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, бэлэн мөнгөний зарцуулалт хийх, тайлан гаргах журам

СЭЗХ, ХХХ, УБТГ

2009.11.03-ны өдрийн 264 тоот тушаал

 

6.4.

Ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийг олгох журам

СЭЗХ, хэлтэс, алба, хэсгүүд

2010.01.27-ны өдрийн А/17 тоот тушаал, 2012.05.01-ни өдрийн А/44 тоот тушаалар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 2013.12.27-ны өдрийн А/124 тоот  тушаалаар

2014.06.06-ны өдрийн А/63 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.2016.07.26 А/88 дугаар тушаалаар 2.11 дэх заалтад нэмэлт орсон.

6.5.

Ажилтнуудад шагнал урамшуулал олгох журам

СЭЗХ, хэлтэс, алба, хэсгүүд

2010.01.27-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар, 2012.03.28-ны өдрийн А/20 тоот тушаал

2014.06.06-ны өдрийн А/64 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.

6.6.

Тэргүүний ажилтнуудад жилийн ажлын үр дүнгээр шагнал олгох журам

СЭЗХ, ЗХНБХ

2003,03,28-ны өдрийн №97 тоот тушаал хүчингүй болсон. 2011.12.05-ны өдрийн А/70 тоот тушаал

 

6.7

Ажилтнуудад буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, нөхөн олговор олгох, хөнгөлөлт үзүүлэх журам

ЗХНБХ, СЭЗХ

2009.12.25-ны өдрийн 313 тоот тушаал, 2012.04.30-ны өдрийн А/43 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

2014.06.06-ны өдрийн А/65 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.

ГЗ-ын 2016.10.25 А/118 дугаар тушаалаар 5.6, 5.7 дахь заалт нэмэгдсэн.

Долоо. Худалдаа, хангамжийн чиглэлээр

7.1.

УБТГазар бэлэн мөнгө зарцуулах журам

ХХХ

2004.09.27-ны өдрийн №295 дугаар тушаалаар

 

7.2.

Складаас гарах сэлбэгт зөвшөөрөл олгох журам

ХХХ

2007.12.05-ны өдрийн №302 дугаар тушаалаар

 

7.3.

Сэлбэг хэрэгсэл, бараа захиалга гаргах, бэлтгэн нийлүүлэх, нөөц бүрдүүлэх, орлогод авах, зарлага гаргах журам

ХХХ, хэсгүүд, УБТГ

2009.11.04-ний өдрийн №271 тоот тушаал хүчингүй болсон. 2012.04.09-ний өдрийн А/25 тоот тушаал хүчингүй болсон.

2016.04.27 А/47 дугаар тушаалаар шинэчилсэн.

7.4.

УБ хотын Төлөөлөгчийн газрын ажиллах журам.

ХХХ, УБТГ

2009.09.30-ны өдрийн 242 тоот тушаал

 

7.5

Тендерийн үнэлгээний хорооны ажиллах журам

ТҮХороо

Сангийн сайдын 2007.03.30-ны өдрийн 81 тоот

 

Найм. Охин компанийн дүрэм, журам

8.1.

“Шивээ сервис” хязгаарлагдмал харуцлагатай компанийн дүрэм

“Шивээ сервис”ХХК

2012.06.04-ний өдрийн А/47 тоот тушаалаар

 

Ес. Бусад

9.1

Хөдөлмөрийн гэрээ

ЗХНБХ

ГЗ-ын 2014.01.29-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалаар шинэчилсэн.

 

9.2

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээ

СЭЗХ

ГЗ-ын 2014.01.29-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалаар шинэчилсэн.

 

9.3

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэж болох ажил, албан тушаалтнуудын жагсаалт

СЭЗХ

ГЗ-ын 2009 оны 263 дугаар тушаал

ГЗ-ын 2014.04.17-ны өдрийн А/42 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

9.4

Ажил, албан тушаалын жагсаалт, индекс батлах тухай

ЗХНБХ

ГЗ-ын 2011.05.04-ний өдрийн А/35 дугаар тушаал хүчингүй болсон.

ГЗ-ын 2016.05.30 А/66 дугаар тушаалаар шинэчилсэн.

9.5

Танилцуулах хуудасны загвар батлах тухай

ЗХНБХ

ГЗ-ын 2013.06.17-ны өдрийн А/64 тоот тушаалаар

 

9.6

Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөх дээд шатны байгууллагуудаас гаргасан шийдвэр жагсаалт/хууль тогтоомж/

Захиргаа

ГЗ-ын 2013.01.31-ний өдрийн А/04 тоот тушаалаар

 

9.7

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг хороо, комиссын бүрэлдэхүүн

ЗХНБХ

Хүснэгтээр харуулав.

 

9.8

Албан томилолтын зардлыг батлах тухай

Захиргаа

ГЗ-ын 2014.01.13-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар шинэчилсэн.

 

9.9

Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

 

МУ-ын сангийн сайдын тушаал 2011.09.12-ны өдрийн 188 тоот тушаал

 

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)